නොසැළකිලිමත්කම නිසා සිදු වූ යතුරුපැදි අනතුරක්!

මේ පසුගිය දිනෙක තායිවානයේදී සිදු වූ යතුරුපැදි අනතුරකි. යතුරුපැදියෙන් ගමන් ගත් පුද්ගලයෙකුගේ නොසැළකිලිමත් රිය පැදවීම නිසා මේ අනතුර සිදු විණි.

thaiwan

(Visited 160 times, 1 visits today)