නෙත් පැහැර ගන්නා Street Art !

ලෝකයේ විවිධ වූ නිර්මාණශිල්පීන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද පාරේ මැවෙන 3D Street Art කිහිපයක් මේ ලිපියෙන් ගෙන එනවා.

01. Julian Beever ගේ නිර්මාණ

“Batman and Robin to the Rescue”

279

“About to meet Mr. Newt”

1ec99d28-32b3-4053-914a-3839863ec456

“White Water Rafting”

3402fed7-96d0-4a81-aa9f-06cf8a7521c4

“Three Worlds”

95394ecd-1724-41ee-a7d5-20846bc8a386

02. Edgar Mueller ගේ නිර්මාණ

“Tribute to Mount Fuji”

138b9b08-0472-4ea3-b8f9-6d19fb69b005

“The Tree”

481cef09-edd6-4c24-9b59-6c00abed1191

 

“Waterfall”

e2e4531a-240b-4bcf-87df-c1bcde766126

 

“Bright People”

2e2fb44f-9b6f-40f5-aed7-a2d1af0cb6a9

 

03. Kurt Wenner ගේ නිර්මාණ

“Cocito”

ef2ae11a-6b54-40ff-bd26-8c6ce401b87a

“Reflections”

76420c57-15e7-42c9-9774-32f1676b5102

“Perseus”

535968b4-3652-4051-8f52-2947f577ce7a

 

“Office Stress”

82ed9d3e-6fae-42dc-9ada-87ef2c557c88

Resource – diply.com

(Visited 169 times, 1 visits today)