නැතුවම බැරි වින්ඩෝස් පිළිබඳ ඉතිහාසය (1985 – 2015) Windows

1985 දී Microsoft Windows 1.0 ලෙස හඳුන්වන graphical desktop operating system එක නිකුත් කරන ලදී. වසර 30 ක් පුරා, එහි ගමන් මග දෙස හැරී බැලීමක් මෙමගින් සිදු කරනු ලබයි.

බලන්න ඔබ මුලින්ම දුටු පරිඝනකයෙහි පෙනුම ඔබට තවමත් මතකද කියා.

windows_02_slide
Windows 1.01 (1985)

windows_03_slide
Windows 2.0 (1987)

windows_04_slide
Windows 3.0 (1990)

windows_05_slide
Windows 3.1 (1992)

windows_06_slide
Windows for Workgroups 3.1 (1992)

windows_07_slide
Windows NT 3.1 (1993)

windows_08_slide
Windows 95 (1995)

windows_09_slide
Windows NT 4.0 (1996)

windows_10_slide
Windows CE 1.0 (1996)

windows_11_slide
Windows 98 (1998)

windows_12_slide
Windows 2000 (2000)

windows_13_slide
Windows ME (2000)

windows_14_slide
Windows XP (2001)

windows_15_slide
Windows Server 2003 (2003)

windows_16_slide
Windows Vista (2007)

windows_17_slide
Windows Server 2008 (2008)

windows_18_slide
Windows 7 (2009)

windows-8.2
Windows 8 (2012)

windows-8-1
Windows 8.1 (2014)

windows-10
Windows 10 (2015)

(Visited 308 times, 1 visits today)