නාන කාමරයේ කණ්ණාඩිය කාන්තාවක් බය කළ අන්දම(වීඩියෝ)..

නාන කාමරයේ සවි කොට තිබූ කණ්ණාඩියකින් තම ප්‍රතිබිම්භය බැලීමට ගිය කාන්තාවක් බිය වූ ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවකි. මේ තිබෙන්නේ ඇත්තම කණ්ණාඩියක් නොවේ නිකන්ම වීදුරුවක් පමණයි. මෙහි දෙපස සිටගෙන සිටින්නේ නිවුන් සොයුරියන් දෙදෙනෙකි.

නාන කාමරයේ කණ්ණාඩිය කාන්තාවක් බය කළ අන්දම(වීඩියෝ)..

(Visited 530 times, 1 visits today)