නත්තල වෙනුවෙන් සැරසුණු කට්ටියට වැරදුණු හැටි….

මේ ලිපියෙන් ගෙන එන්නේ නත්තල් සැරසිලි හා ආහාර වර්ග සෑදීමට ගොස් වැරදුණු ආකාර දැක්වෙන ඡායාරූප පෙළකි.

01.

1.2 1

02.

2.2 2

03.

3

3.2

04.

4

4.2

05.

5

5.2

06.

6

6.2

07.

7

7.2

08.

8.2

09.

9

9.2

10.

10

102

11.

11

11.2

12.

12

12.2

13.

13

13.2

14.

14

14.2

15.

16

16.

17

17.2

17.

54

54.2

(Visited 181 times, 1 visits today)