දෙමාපියන් අත්හැරි දරුවා ට ආදරය කරන හදාගත් සහෝදරිය

Archie ඉපදුනේ  Down Syndrome දරුවෙකු හැටියට.නේ නිසාම ටික කලකින් ඔහුව දෙමව්පියන් විසින් අත්හරින ලද දරුවෙකු බවට පත්වුනා. වාසනාවකට ඔහුව හදා වඩා හැනීමට තවත් පවුලක් කැමැති වුනා. ඒ පවුලේ ඉන්න කුඩා දියණිය Ace, Archie ව දුටු දිනයේ සිටම ඔහුට ඇල්මක් දක්වන්නට උනා. විනාඩි 6 කට ආසන්න කාලයක් දිවෙන මෙම video එකෙන්, අසරණ වූ කෙනෙකුට ආදරය ලැබීම කෙතරම් වටිනේදැයි ඔබටම වටහාගත හැක.

 

(Visited 314 times, 1 visits today)