දුවලාගේ Beauty Saloon වලට එන තාත්තලාට වෙන්නේ මෙහෙමලු..

පුංචි කාලේ ගෑණු ළමයි කරන්න කැමතිම දෙයක් තමයි තාත්තලාව තමන්ගෙ නිරූපිකාවන් කරගෙන විවිධ විදියේ විලාසිතා අත්හදා බලන එකත. මේ ඡායාරූප වලින් දැක්වෙන්නේ ඒ විදියේ දුවලට අහු වෙච්චි තාත්තලාට වෙචිචි දේවල් කිහිපයකි.

2

 

3

 

4

 

5

 

06

 

6

 

7

 

8

 

842

 

941

 

1043

 

1230

 

1327

 

1423

 

1522

 

1617

 

මේ කව්ද කියලා අදුනගන්න පුලුවන්ද?

1717

 

11104

(Visited 1,558 times, 1 visits today)