දුර්ලභ pygmy හිපෝ පැටවෙක් එංගලන්තයෙන්..

මේ දුර්ලභ pygmy හිපෝ ඉපදී ඇත්තේ එංගන්තයේ Bristol Zoo Gardens හිදීයි.

pygmy හිපෝලගේ විශේෂත්වය වන්නේ ඔවුන් සාමාන්‍ය හිපෝලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩා වීමයි. මේ විශේෂය තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂයකි. ලෝකයේම මෙවැනි හිපෝලා සිටින්නේ 2,000ක් පමණකි.

1

2

3

(Visited 118 times, 1 visits today)