දිලිසෙන කැස්බෑවෙක්!

සොලමන් දූපත් ආසන්නයේ කොරල් පර රූපගත කරමින් සිටි David Gruber හදිසියේම ජලය යට දිලිසෙන යමක් දුටුවේය. සොයා බලන විට ඔහු දුටුවේ රතු හා කොළ පැහැයෙන් දිලිසෙන අමුතු වර්ගයේ කැස්බෑවෙකි.  උරගයින් තුළ මෙවැනි විශේෂීකරණයක් දුටු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වේ.

https://www.youtube.com/watch?v=9kmE7D5ulSA

turtle

 

(Visited 134 times, 1 visits today)