දැනට ජීවත් වන ලොව කුඩාම සුනඛයා..

දැනට ලොව ජීවත්ව සිටින කුඩාම සුනඛයා වන්නේ 15.2 cm (6 in) දිග Heaven Sent Brandy නම් chihuahua  වර්ගයේ සුනඛයෙකි. ගිනස් පොතට ඇතුළත් වූ මේ සුනඛයා වාර්තා වූයේ ඇමෙරිකාවෙනි.

Heaven Sent Brandy,

(Visited 570 times, 1 visits today)