තාත්තලා බබාලා බලා ගන්නේ මෙහෙමයි!

අම්මලා තාත්තලා දෙගොල්ලොම තමන්ගේ ළමයින්ට එක වගේ ආදරෙයි. හැබැයි එයාලා බබාලා බලා ගන්න විදියනම් එකිනෙකාගෙන් වෙනස් වගේ. බලන්න මේ පින්තූර ටික.

ගෙදර බිම ජරා නොවෙන්න නම්…..

7f258df3-1d00-43e1-bf72-fabe8e5a40c8_tablet

කොණ්ඩය පීරන්න කරදර වෙන්න ඕනේ නෑ…..

e70649a2-8b55-444a-8421-e2d205793f0f_tablet

කොමොඩ් එක සීතලයි කිව්වම……

c47693e7-57fd-498d-9cce-935a6f0d6e0d_tablet

කෑම කන්න අකමැති බබාලට…………

581bb90b-f54e-489d-97f5-62a0494bb4c1_tablet

බබා බලාගන්න ගමන් කෑම ගැනීම……..

7ba4a099-6e6c-406e-8187-0fc4a334759e_tablet

ඔංචිල්ලාව තල්ලු කරන්න කරදර වෙන්න ඕනේ නෑ……

c644f595-391e-4232-9ec4-cd058978b4a7_tablet

Picasso prison…..

6ff82765-5887-41ce-abda-48074edb29c0_tablet

handyman………..

46793533-6b0a-4fcd-99ae-ce0d284445a4_tablet

හැම සපත්තුවම දදා බලන්න ඕන නෑ………

15ac80aa-596d-4de5-8bf2-97286393d3ff_tablet

බොනික්කාගේ බෙල්ල හොයාගන්න නැති උණාම……

d25a467f-e576-46a0-8652-ca6089053858_tablet

තාත්තා ළඟමයි කියා බබාට දැනෙන්න……..

4211b74c-e60a-476f-9e2a-e012fe793117_tablet

බබා ගෙදර ලාච්චු ඇදලා දානවා නම්…

f723eb6d-a0ea-48ad-bd8d-5462ee4157be_tablet

 

(Visited 556 times, 1 visits today)