රෝද දෙකක් හොදටෝම ඇති!

https://www.youtube.com/watch?v=keiUSSCeGdc

එංගලන්තයේ පැවැති 2015 Goodwood සැනකෙලියේදී Nissan Juke RS Nismo වර්ගයට අයත් මොටර් රථයෙක් යොදාගනිමින් සැතැපුමක දුරක් රෝද දෙකක් පමනක් භාවිතා කරමින් මිනිත්තු 2 තත්පර 10 කින් ගමන් කොට නව ගිනස් වාර්ථාවක් පිහිටවූ අවස්ථාව.

Source – Goodwood Road & Racing YouTube channel

(Visited 199 times, 1 visits today)