තම පුතාව රෙදි සෝදන මැෂිම තුළට දමා වැසූ මාපියන් (වීඩියෝ)..

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ කුඩා ළමයෙක්  රෙදි සෝදන මැෂිමක් තුළට දැමීමෙන් පසු සිදු වූ සිදුවීමකි. එක්වරම දරුවා එතුළ සිර වී වියළනය ක්‍රියාත්මක වී කැරකෙන්නට පටන් ගත් විට ඉතා අසීරු උත්සාහයක් දරා දරුවා පිටතට ගන්නා ආකාරය යි.

තම පුතාව රෙදි සෝදන මැෂිම තුළට දමා වැසූ මාපියන් (වීඩියෝ)..

(Visited 725 times, 1 visits today)