තමන්ට පහරදීමට ආ වළසෙකුව අපූරු විදියකට භය කර පළවා හැරි පුද්ගලයෙක් (වීඩියෝ)….

වළසුන්ගේ ප්‍රහාර වලින් බොහෝ දෙනෙක් මිය යයි. මේ ලිපියෙන් ගෙන එන වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ තමන්ට පහරදීමට පැමිණි විශාල වලසෙකුව භය කර පළවා හැරි පුද්ගලයෙකු පිළිබදවය. නරඹන්න

තමන්ට පහරදීමට ආ වළසෙකුව භය කර පළවා හැරි පුද්ගලයෙක් (වීඩියෝ)….

(Visited 955 times, 1 visits today)