තකට තක

https://www.youtube.com/watch?v=xkwgRWm9C2s

මෙය 2015.07.26 දින බ්‍රසීලයේදී සිදුවූවකි. එකම ආකාරයේ ඉවසීම රහිත දෙදෙනෙක් එකට මුනගැසී සිදුවූ අපූරු සිද්ධියකි.

Resource – © LiveLeak / YouTube

(Visited 103 times, 1 visits today)