ඩොලර් මිලියන 8.5 ක් වටිනා අඩි 9ක් උස නිවස Astolat Dollhouse Castle ..

මේ අඩි 9ක් උස  Astolat Dollhouse Castle නිවස ඩොලර් මිලියන 8.5 ක වටිනාකමකින් යුක්තය. මෙය මෙ තරම් වටිනාකමකින් යුතු වීමට ප්‍රධානතම හේතුවත් මෙහි ප්‍රමාණයමයි. විශාලත්වයෙන් කුඩා වුවත් මෙම Dollhouse එක සියළු සැප පහසුකම් සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවසක් ලෙස නිමවා ඇත. මෙය 1980දී Colorado හි නිර්මාණ ශිල්පී Elaine Diehl විසින් නිමවා ඇත.

මේ Dollhouse  එකේ භාණ්ඩ 10,000ක්  හා කුඩා ලී බඩු අනුරූ අන්තර්ගත කුඩා කාමර 29ක්, තෙල් සිතුවම්, කණ්ණාඩි, ගිණිඋඳුන්, රත්‍රන් ආභරණ, දුර්ලභ පොත්,  පාපිසි, රෙදි, හා රිදියෙන් හා රත්‍රන් වලින් නිමවූ භාණ්ඩ වලින් සමන්විතය.

තවද මහල් 7කින් යුත් මේ නිවස තුළ wine cellar එකක්, කුස්සියක්, පුස්තකාලයක්, සංගීත කාමරයක්, grand ballroom එකක්, බාර් එකක් හා අවි ගබඩාවකින් යුක්තය.

නරඹන්න.

කුස්සිය

2

පාපිස්ස

4

තේ වේලාව

5

නිදන කාමරය

6 9 13

දරුවන්ගේ නිදන කාමරය

7

සාලය

8

බයිබලය

11

ඇතුළු වීමේ දොරටුව

12

කියවීමේ කාමරය

14

නාන කාමරය

17

පැන්ට්‍රිය

18

පියානෝව

19

20

16

15

10

3

(Visited 216 times, 1 visits today)