ඩ්‍රෝන වලින් ලියුම් බෙදමු

ඩ්‍රෝන හෙවත් නියමුවන් රහිත ගුවන්යානා නිරන්තරයෙන් යොදාගන්නේ සතුරු ඉලක්ක වලට ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට වන අතර සිංගප්පූරු රජය එය තැපැල් පත් බෙදා හැරීමේ සේවයක් ලෙස යොදාගැනීමට තීරනය කර ඇත. මීට පෙර Amazon සමාගම කුඩා ප්‍රමානයේ භාන්ඩ ගෙනයාම සදහා ඩ්‍රෝන සර්ථකව යොදාගෙන තිබේ.

blog1_24_11_15 blog2_24_11_15 blog3_24_11_15

(Visited 142 times, 1 visits today)