ජපානයේ වෙරළ තීරයකදී හමු වූ යෝධ දැල්ලා..

විශාල  මුහුදු ජීවීන් පිළිබඳ කතා අප කොතෙකුත් අසා ඇති. ඒ පිළිබඳව අසා ඇතත් ඔවුන් දැක ගැනීමට අපට ලැබෙන්නේ ඉතා අඩුවෙන්. නමුත් ජපානයේ Toyama බොක්ක ආශ්‍රිත වෙරළ තීරයෙන් පසුගිය දා හමු වූ මේ විශාල දැල්ලා ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි දරයි. මේ දැල්ලා 3.7 m (12.1ft) පමණ දිගකින් යුක්ත වේ.

11

(Visited 1,110 times, 1 visits today)