ඡායාරූප ශිල්පියෙකු අසාර්ථක උත්සාහයන් 720,000 කට පසු ලබාගත් විශිෂ්ඨතම ඡායාරූපය..

ඡායාරූප ශිල්පී Alan McFadyen විසින් වසර 6ක් මුළුල්ලේ අසාර්ථක උත්සාහයන් 720,000 ක් දරමින් එක් ඡායාරූපයක් ගැනීමට වෙහෙසුණේ ය. ඒ පිළිහුඩුවෙකු මාළුවෙකු අල්ලා ගැනීමට ජලයට කිමිදෙන අවස්ථාව දක්වන පහත ඡායාරූපය යි.

 

2

 

ඔහු පෙර අවස්ථා වලදී ගත් පිළිහුඩුවා මාළුවෙකු අල්ලා ගන්නා අවස්ථාව දැක්වෙන ඡායාරූපයි මේ.

1

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

(Visited 342 times, 1 visits today)