චීනයේ පිපිරීමක්

https://www.youtube.com/watch?v=qbsmWg5bCWg

නැගෙනහිර චීනයේ Shandong ප්‍රාන්තයේ රසායනික කම්හලක hydrocarbon ටැංකියක් ගිනි ගැනීම නිසා විශාල පිපුරුමක් සිදුවූ අතර මේවන විට ගිනි නිවන භටයන් 200 සහ ගිනි නිවන රථ 40 මෙම පිපුරුමින් ඇතිවූ ගිනිගැනීම මැඩ පැවත්වීම සදහා යොදවා තිබේ.  Source – rt.com (2015.07.16)

(Visited 114 times, 1 visits today)