ගොඩබිම ඇවිදීමට හා ජීවත්වීමට හැකි අප්‍රිකානු Polypterus මත්ස්‍යයා..

මේ  Polypterus නම් මත්ස්‍යය විශේෂය සොයා ගෙන ඇත්තේ අප්‍රිකාවෙනි. වාතය හොඳින් ආශ්වාස කිරීමේ හැකියාවත් පොළවේ ඇවිද යාමට ඇති හැකියාවත් මේ මත්ස්‍යයන්ගේ විශේෂත්වය වේ.  මොවුන් සුවිශේෂී ඉරියව් දක්වමින් ඇවිද යන අයුරු මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වේ. ජීවීන්ගේ ආරම්භය සිදු වූයේ ජලයේ වන අතර පර්යේෂකයන් පවසන්නේ ජලයේ සිට මුලින්ම ගොඩබිමට පැමිණි tetrapods බවට විකාශණය වූ ජීවීන් බොහෝ විට මේ හා සමාන ආකාරයට ගොඩබිමට පා තබා ඇවිද ඇති බවට සිතිය හැකි බවයි.

hqdefault

(Visited 226 times, 1 visits today)