ගිලා බැසීම

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මිසිසිපි ප්‍රාන්තයට බලපෑ භූමි කම්පාවෙන් පසු එහි පිහිටි සුපිරි වෙලදසැලක් අවට ප්‍රදේශයක් මෝටර් රථ සමග ගිලා බැස තිබුනු අයුරු.

(Visited 88 times, 1 visits today)