ගිනියම් යකඩ බෝලයක් ජලයට දැමූ විට …

රත් පැහැ වනතෙක් ගිණියම් වූ යකඩ බෝලයක් සැනෙකින් සිසිල් ජලයට අත්හැරිය විට සිදුවන සංසිද්ධි මෙම වීඩියෝවෙන් දැක්වේ. ඉතා සමීපව මඳ වේගයෙන් පැහැදිලිව එය මෙහි දක්වා ඇත. එය නරඹන්නට ලස්සන දර්ශණයකි.

https://youtu.be/QzdP_4j7xTI

2155-300x225

 

Resource – viralthread.com

(Visited 96 times, 1 visits today)