ගිනස් පොතේ නම ලියැවුණු ලොව විශාලම කිඹුලා..

Cassius ඕස්ට්‍රේලියානු කිඹුලා  (Crocodylus porosus) 5.48 m (අඩි 17′ 11.75 ) ක දිගකින් යුතු ලොව විශාලතම කිඹුලා  ලෙස ගිනස් පොතට ඇතුළත් වී ඇත. එමෙන්ම Cassius  අයත් විශේෂය වඩාත්ම බියකරු කිඹුල් විශේෂය ද වේ. මොවුන් සාමාන්‍යයෙන් වසර 100කට වඩා වැඩියෙන් ජීවත් වන අතර, දිගින්  7 m (අඩි 23) ක් හා බරින් ටොන් 1කට වැඩි විය හැක.

ඕස්ට්‍රේලියානු Marineland Melanesi වනජීවී උද්‍යානයේ Cassius ද ඇතුළත් ව මේ විශ්ෂයේ කිඹුලන් සෑම වයස් ප්‍රමාණයෙන්ම 50කට අධික ප්‍රමාණයක් සිටී. Cassius  ගේ වයස අවුරුදු 100කි. එමෙන්ම මෙතෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් සොයාගත් විශාලතම ජීවත්ව සිටින කිඹුලා ද වේ. Cassius මිනී කන කිඹුලෙකි.

Cassius ව 1987 වසරේ දී  ඕස්ට්‍රේලියානු උතුරු දේශසීමාවේ සිට 3,200 km ක දුරක් ට්‍රක් රථයක් ආධාරයෙන් ගෙනැවිත් ඇත.

841717

(Visited 652 times, 1 visits today)