ගංවතුරට යන මොටර් රථ

දකුනු ස්පාඤ්ඤයේ පිහිටි කුඩා නගරයක් වන Adraහට මේ දිනවල බලපා ඇති දැඩි වර්ශාපතනයෙන් නගරය තුල ගංවතුර තත්වයක් හට ගෙන ඇති අතර විදිවල නවතා තිබු ඇතැම් මෝටර් රථ පවා ගංවතුරට ගාසාගෙනගොස් ඇති බවට වර්ථා පලවෙමින් පවතී.

Resource – gaesca / Youtube

 

https://www.youtube.com/watch?v=zr54eamNzlc

(Visited 58 times, 1 visits today)