කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව සිදුවූ රිය අනතුරු රැසක CCTV දර්ශන

රථවාහන පැදවීමේදී කෙතරම් ආරක්ෂාකාරී විය යුතු ද යන්න මෙම වීඩියෝව මගින් පැහැදිලි වනු ඇති. මේ කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව සිදුවූ රිය අනතුරු රැසක CCTV දර්ශන පෙළකි.

(Visited 179 times, 1 visits today)