කෙසෙල් යුෂ මගින් කෙස් කලඹ රැක ගන්නා හැටි

විටමින්

ඔබේ කෙස් කලඹේ පෝෂනය සදහා අත්‍යාවශ පෝෂන පධාර්තයක් වන විටමින් සපයා ගැනීමේ ප්‍රධාන මාර්ගයක් ලෙස කෙසෙල් යුෂ පානය හැදින්වීම සුදුසු වන්නේ කෙසෙල් සතුව විටමින් බී3, විටමින් බී5, විටමින් බී6 සහ විටමින් සී වැනි පෝෂන කොටස් අවංගු වන හෙයිනි.

පොටෑසියම්

අකලට හිසකෙස් වැටීම බහුලව පුද්ගලයන් අතවිදින සෞඛ්‍ය ගැටලවක් වන අතර එයට බාෙහෝ සෙයින් හේතුවන්නේ ශරීරය තුල වන පොටෑසියම් මටටම අවම වීමයි.කෙසෙල්හි බහුලව පොටෑසියම් අඩංගු වීම නිසා හිසකෙස් වෑටීම අවමකර ගැනීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස කෙසෙල් යුෂපානය භාවිතා කර හැක.

මෙයිස්චරයිසරයක් ලෙස

කෙසෙල් යුෂ මොයිස්චරයිසරයක් ලෙස ක්‍රියා කරන නිසා එමගින් වඩා සෞම්‍ය,මෘදු කේෂ කලාපයක් ලබාදේ.

(Visited 271 times, 1 visits today)