කෘතිම පාදයක් ලබා පලමු වරට ඇවිදීම අත්විඳි දැරියගේ සතුට ..

මේ සිඟිති දැරියක් පාදයක් නොමැතිව සිට කෘත්‍රීම පාදයක් ලබා ප්‍රථම වරට ඇවිදිම අත්දුටු අවස්ථාවයි. ඇය ඉන් අති විශාල විමතියටත් සතුටටත් පත් වී ඇත. නරඹන්න….

Screen-Shot-2015-09-24-at-15.08.51-540x282

(Visited 227 times, 1 visits today)