කැමරා ඇසට අම්බෙන් හසු වූ සත්ව ලෝකයේ විකටයෝ…..

මේ 2015 වසරේදි  ලබා ගන්නා ලද විවිධාකාරයේ සත්වයින්ගේ හාස්‍යජනක ඡායාරූප 13කි. මේවා  The Comedy Wildlife Photography Awards හි දී තේරී පත් වූ ඒවා ය.

01. “RUSH HOUR” BY JULIAN RAD – 2015 Wildlife Photography Awards ජයග්‍රාහක

2

02. “YOU HAVEN’T SEEN ME…” BY LIAM RICHARDSON. – දෙවන ස්ථානය

14

03. “NEARLY GOT IT” BY OLIVER DREIKE – තෙවන ස්ථානය

3

04. “Shall we dance?”

4

05. “Swan Lake: The Underdog Version.”

5

06. “Before 6am they’re your problem.”

6

07. “Stop! Stop! I can’t laugh anymore.”
1
08. “Ahhhh! Get ’em off me!”
8
09. “You talkin’ to me?”
9
10. “Bye, son! Don’t forget to call mom and dad every once in a while.”
10
11. “Shoot, I knew I forgot something…”
11
12. “Bonsai!!!” 
12
13. “Oof.” 
13
(Visited 604 times, 1 visits today)