කැඩුනු මොටර් රථ ප්‍රවාහනය කරන රුසියානු ක්‍රමය

තමන්ගේ අඩපනවූ පැරණි මෝටර් රථය ප්‍රවාහනය කිරීම සදහා ඊට සමාන තවත් මොටර් රථයක් යොදාගත් රුසියානුවෙක්.

(Visited 168 times, 1 visits today)