කාන්තාරය මැද පිහිටා ඇති මිරිගුවක් නොවූ සැබෑ නගරය..

මේ නගරය පිහිටා ඇත්තේ ඇටකාමා කාන්තාරය මැදයි. මෙය වැසියන් 100 දෙනෙකුට සෙවණ සදාලයි. කාන්තාරයක් මැද මෙවන් නගරයක් තිබීම ඇත්තෙන්ම පුදුමාකාර වන නිසාම සංචාරක ආකර්ශණය නොඅඩුව හිමි කර ගෙන ඇත.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(Visited 527 times, 1 visits today)