ක්‍රොයේෂියානු ජනපතිනිය සමග ඡායාරූපයේදී කලිසම ගැලවී වැටීම. (වීඩියෝ)

ක්‍රොයේෂියානු ජනපතිනිය සමග ඡායාරූපයට පෙනී සිටින්නේ මානව හිමිකම් සඳහා වන සංවිධානයක සභාපති වරයෙකි. කෙසේ නමුත් ඔහු මෙම සිදුවීමට එඩිතරව මුහුණ දෙයි.

https://www.youtube.com/watch?v=xT1AoFpvUwc

croatian-rights-chief-pants-fell-down1

(Visited 222 times, 1 visits today)