ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ විශිෂ්ඨතම උඩ පන්දු රැකීම්

මේ වීඩියෝවෙන් ගෙන එන්නේ පහත ක්‍රීඩකයන් සිදුකළ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ විශිෂ්ඨතම උඩ පන්දු රැකීම් 10කි.

1. Sybrand Engelbrecht
2. Derek Randall
3. Andy Bichel
4. Manish Pandey
5. Steve Waugh
6. Vasbert Drakes
7. Tamim Iqbal
8. Anderson
9. Jonty Rhodes
10. Ricky Ponting

https://www.youtube.com/watch?v=5v9t6bNv2Q4

download

(Visited 523 times, 1 visits today)