කපන්න ලෝභ හිතෙන උපන්දින කේක්..

මේ ලිපියෙන්  ගෙන එන්නේ ඉතා අලංකාරවත් ලෙස නිර්මාණය කරන ලද කේක් සැරසිලි නිර්මාණයන්ය.

53

1 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 43  55 63 72 83 93 101 114 115 133 153 183 192 202

(Visited 1,111 times, 1 visits today)