කණ්ණාඩියකින් කිසි දවසක නෑ මූණ බලලා!

කණ්ණාඩියකින් කිසිම දිනයක මුහුණ බලනවා තබා කණ්ණාඩියක් ඇහැටවත් දැක නැති මේ කට්ටිය කණ්ණාඩියක් දැක්කම මොනාද කරන්නෙ කියලා මේ වීඩියෝවෙන් පෙන්වනවා. තමන්ගේ මූණ තමන්ම පළවෙනිපාරට දැක්කම  මේ සතුන් කරන දේවල් හරිම අපූරුයි.

https://www.youtube.com/watch?v=GaMylwohL14

කණ්ණාඩියකින් කිසි දවසක නෑ මූණ බලලා!

Resource – youtube

(Visited 138 times, 1 visits today)