ඔබ  විසිතුරු කරාබු පළඳිනවාද? මෙන්න ඔබ නොදන්නා මේ කරාබු පළඳින නිවැරදිම ක්‍රමය. 

මේ කරුණ විවිධ වර්ගයේ විසිතුරු  කරාබු වර්ග පළඳින කාන්තාවන් 95%ක්ම නොදන්නා බව සහතිකයි. බලන්න ඔබත් මේ වැරැද්ද කරනවාද කියා..

earring1

වෙළඳපොලේ ඇති විසිතුරු කරාබු වර්ග වල පිටුපස බෝලය සමඟ ප්ලාස්ටික් කොටසක්ද ඇති බව ඔබ දැක ඇත. අප කරාබුව පැළඳීමේදී මෙ ප්ලාස්ටික් කොටසද සමඟයි පළඳින්නේ. නමුත් එය වැරදි ක්‍රමයකි.

මේ ප්ලාස්ටික් කොටස පැළඳීමේදී ඉවත් කළ යුතුය.

මේ කොටස තබා ඇත්තේ විකිණීමේදී කරාබු වල පිටුපස බෝලය නැති වීම වැළැක්වීමට යි.

88

මේ ඒ පිළිබඳව කාන්තාවන් තම ට්විටර් ගිණුම් වල අදහස් ප්‍රකාශ කර තිබූ අයුරුයි.

2

5

(Visited 395 times, 1 visits today)