ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ තවත් කොටසක්..

01. flying gurnard නම් මාලුවාට ජලයේ පිහිනීමටත්, ගොඩබිම ඇවිදීමටත්, පියාසර කිරීමටත් හැකිය.

02. අයිෆල් කුලුණේ ඉහළට යාමට පඩි  1,792ක් ඇත.

2

03. වළසෙකුට දත් 42ක් ඇත.

3

04. චීනයේ ජාතික ක්‍රීඩාව Ping Pong වේ.

4

05. අන්නාසි යනු berry වර්ගයකි.

5

06. “Dreamt” යනු  “mt” යන අකුරු දෙකෙන් අවසන් වන එකම ඉංග්‍රීසි වචනයයි.

07. Winston Churchill කාන්තා කාමරයක් තුළ නර්තනයක් අතරතුර දී උපත ලබා ඇත.

6

08. ලෝකයේ මිනිසුන්ට වඩා කුකුළන් ඇත.

7

09. ජිරාෆ්ලා ට පිහිනීමට නොහැකි ය.

8

10. අපගේ ශරීරයේ 65%ක්ම ඇත්තේ ජලය යි.

10

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු I ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු II ..

(Visited 1,091 times, 1 visits today)