ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු X..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ දසවැන්න..

01. රුසියානු රජයේ ආදායමින් 10%ක් උපයාගනු ලබන්නේ vodka වෙළඳාමෙනි.

1

02. විදුලි පුටුව හඳුන්වා දී ඇත්තේ දන්ත වෛද්‍යවරයෙකු විසින් ය.

2

03. ජිරාෆ් කෙනෙකුට එක් වේගවත් පහරකින් සිංහයකු මරා දැමිය හැක.

3

04. උතුරු කැරොලිනාවේ දී තාලයට පිටින් ගීත ගායනා කිරීම නීතියෙන් තහනම් ය.

4

05. දෙහි ආහාරයට එක් කර ගැනීම දීර්ඝායුෂ හිමි කර දේ.

5

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු I ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු II ..

(Visited 1,281 times, 1 visits today)