ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු VI ..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ තවත් කොටසක්..

01. හිටපු ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයෙකු වන Andrew Johnsonට ලිවීමට හා කියවීමට උගන්වා ඇත්තේ ඔහුගේ බිරිඳ ය.

1

02. ඩොල්පින් මොළය මිනිස් මොළයට වඩා විශාලය.

2

03. අශ්වයෙකුට උගේ එක් ඇසකින් ඉදිරිය බලන විට අනෙක් ඇසෙන් පසුපස බැලිය හැක.

4

04. 1938 වසරේ Time සඟරාවේ “Man of the Year” බවට පත් වූයේ ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් ය.

3

05. Benjamin Franklin යනු බොස්ටන් හි සබන් නිෂ්පාදකයකුගේ පවුලේ උපන් 15 වැනියා ය.

5

06. මෝසාර්ට් විසින් ‘twinkle, twinkle, little star’ රචනා කර ඇත්තේ වයස අවුරුදු 5දී ය.

6

07. පිලිපීන වනයක දී yo-yo එක මුලින් ම භාවිතා කර තිබුණේ ආයුධයක් ලෙස ය.

7

08. හරි ආකාරයට විසඳීමේදී රූබික් කැටයක් කැරකැවීම් 17කින් විසඳිය හැක.

8

09. ලිබර්ටි ප්‍රතිමාවේ පිළිබිඔු වන කාන්තාවගේ නම Mother of Exiles ය.

9

10. සෑම වසරකම ඇමෙරිකානු 40,000ක් වැසිකිළිය නිසා අනතුරට බඳුන් වේ.

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු I ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු II ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු III ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු IV ..

ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු V ..

(Visited 411 times, 1 visits today)