ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු XVI ..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ දහසයවැන්න..

01. මහා සාගරයේ ගැඹුර සැතපුම්  6.9ක් වේ.

1
02. පෘථිවි තලය මත ගිණිකදු 540 ක් ඇත.

2
03. දකුණු අප්‍රිකාවට Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), and Bloemfontein (judicial) ලෙස අගනගර 3ක් ඇත.

3
04. මරියානා ආගාධය ලොව ගැඹුරුතම ස්ථානය වන අතර, එය පැසිපික් සාගරයේ පිහිටා ඇත.

4
05. ඇන්ටාක්ටිකාව යනු ලොව උසම, වියළිතම හා සීතලම මහද්වීපයයි.

5

(Visited 2,105 times, 1 visits today)