ඔබ මවිත කරවන ලොව වටා අරුම තතු XIII ..

මිතුරන් අතර බෙදා ගන්න දැනුවත් වන්න. ලොවේ ඔබ නොදත් තතු පෙළේ දහතුන්වැන්න..

01. ලොවට විදුලි බල්බය හඳුන්වා දුන් Thomas Alva Edisonගේ ප්‍රථම බල්බයේ සූත්‍රිකාව සාදා ඇත්තේ කපු වලිනි.

 

1

 

02. ලොව ප්‍රථම Rolls-Royce කාරය විකුණා ඇත්තේ $600.00 කට 1906 වසරේදී ය.

 

2

 

03. මැලේරියාවට ප්‍රතිකාර සඳහා වන ක්විනින් ඖශධය Cinchona ශාකයේ පොත්ත ඇල්කොලොයිඩ් නිස්සාරණයෙන් ලබා ගනී

 

3

 

04. කිවිසුමක් 100 m.p.h ක වේගයකින් මුඛයෙන් පිට වේ.

 

4

 

05. නිල් වර්ණය දැකිය හැකි එකම කුරුළු විශේෂය වන්නේ බකමූණන් ය.

 

5

 

06. ග්‍රීසියේ ජාතික ගීයට පද 158 ක් ඇති අතර කිසිඳු රටවැසියෙකුට එහි පද සියල්ලම මතක නැත.

 

6

(Visited 1,617 times, 1 visits today)