ඔබ දැක ඇති සුන්දරම දසුන් අතරට මෙයත් එක කර ගන්න – බැලුනයක නැගී අහසේ ඉහලටම යාම හෙවත් go-pro කැමරාවක් යැවීම ..

2013 ජූනි මාසයේදී සිසුන් කණ්ඩායමක් විසින් ඇරිසෝනාවේ grand canyonහි සිට අභ්‍යාවකාශයේ මායිම වෙත බැලූනයක් (go-pro කැමරාවක්) යවා ලබාගත් ඉතා සුන්දරතම දර්ශනයන් මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වේ.

https://youtu.be/EABQ5psUz70

Screen-Shot-2015-09-15-at-10.47.18-1024x507

Resource – viralthread.com

(Visited 97 times, 1 visits today)