එපා කියන දේ කරපුවාම වෙන දේ..

මේ ප්‍රතිමාව Erik Pirolt විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි. මෙහි විශේෂ දැනුම් දීමක් කර ඇත. ඒ මේ ප්‍රතිමාවේ දෑස් දෙස නොබලන ලෙසයි. මේ උපදෙස නොතකා හරින කට්ටියට වෙන දේ බලන්න.

Sculpture

(Visited 299 times, 1 visits today)