එකම දවසේ ඉපදුණු බබෙක් හා බලු පැටවුන් 9 දෙනෙකුගේ ලස්සන ඡායාරූප පෙළක්.

අගෝස්තු මස 12 උපත ලැබූ Brydon කියන මේ බබාගේ ගෙදරම හිටපු බලු අම්මා කෙනකුටත් පැටවු 9 දෙනෙක් ලැබුණා. මේ බබාගේ අම්මාගේ යාළුවෙකුගේ අදහසකට අනුව තමයි මේ ඡායාරූප පෙළ අරගෙන තිබෙන්නේ.

Teresa Raczynski කියන මේ කාන්තාව කියන විදියට මේ ඡායාරූපගත කිරීම ඇත්තෙන්ම ඉතා අපහසු වී ඇත.

 

55f8731b180000270061d21f 55f87318180000270061d21e 55f873181c000027004192b6 55f873181a000028007f3d81

 

Resource – huffingtonpost.com

(Visited 455 times, 1 visits today)