ඌරන් පිටයාම

චීනයේ Zhangjiakou නගරයේ වාසය කරන Zhang Xiapingගේ කැමතිම විනෝදාංශයක් වන්නේ තමන්ගේ සුරතලෙකු ලෙස ඇතිදැඩි කරන ඌරෙකුගේ පිටමත යාමයි.

(Visited 778 times, 1 visits today)