උස මදිවෙන හැටි

https://www.youtube.com/watch?v=gNnLOYi4YB8

රියදුරෙක් තම ට්‍රක්රථය පාලමක් යටින් පදවාගෙන යාමට උත්සහ කරද්දී සිදුවූ අනතුරක්.

Resource – © LiveLeak / YouTube

(Visited 101 times, 1 visits today)