උණුසුම් කොපර් ද්‍රාවණයක් අයිස් කුට්ටියකට දැමීමට ගොස් වැඩ වරද්දා ගත් හැටි!

මේ වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ උණු කරගත් කොපර් ද්‍රාවණයක් අයිස් කුට්ටියකට වත්කිරීමට යාමේදී අයිස් කුට්ටිය පිපිරීමෙන් සිදු වූ අනතුරක් පිළිබඳවයි. හරිහැටි අවබෝධයක් නොමැතිව විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට යාමෙන් ඇති වන භයානක තත්වය මෙයින් පැහැදිළි වේ.

cu

(Visited 136 times, 1 visits today)