උගුරේ ආබාධ සදහා යෝග්‍ය ඖෂධීය ආහාර

blog1_17_11_15

මී පැණි

උගුර ආශ්‍රත ආසාධන පාලනය කිරීම සදහා දිනකට මී පැණි තේහැදි දෙකක් පමන ප්‍රමානයක් ගැනීම යෝග්‍ය බව තහවුරු වී තිබේ.

blog2_17_11_15
ඉඟුරු

වයසටයාම පාලනය කරන ආහාරයක් ලෙස නම් දරා ඇති ගම්මිරිස්, තේ සමග දවසට 5වරක් පානය කිරීමෙන් උගුර ආශ්‍රත ආසාධන යටපත් කර හැකිවේ.

 

blog3_17_11_15

දෙහි

ඉතා ගුනදායී ආහාරයක් ලෙස සැලකෙන දෙහි බින්දු කීපයක් උණු ජලය සමග මිශ්‍ර කොට පානය කිරීම මගින් උගුර ආශ්‍රත ආසාධන සුවපත් කර ගැනීමට හැක.

blog4_17_11_15

කහ

උගුරේ ආසාධන පාලනය කිරීම සදහා කහ උණු ජලය සමග මිශ්‍ර කොට දිනකට කීපවරක් පානය කිරීම තවත් ප්‍රයොජනවත් ක්‍රමයක්වේ.

(Visited 229 times, 1 visits today)