ඉහළ අහසේ සිට ඩ්‍රෝන මඟින් ලබා ගත් ලෝකයේ පුදුම 7 පුදුම හිතෙන ඡායාරූප…..

මේ ඡායාරූප වලින් දැක්වෙන්නේ ලෝකයේ පුදුම 7 ඉහළ අහසට දිස් වන ආකාරය යි. බලන්න කෙතරම් සුනදර හා විශ්මිත ද කියා. ව්ශේෂයෙන්ම රියෝ ද ජැනයිරෝ නුවර ඇති Christ the Redeemer ප්‍රතිමාවේ ඡායාරූපය ඉතා විශ්මිතයි.

01.  Chichen Itza, Mexico

1179

02. Christ the Redeemer, Rio de Janeiro, Brazil

2a

2105

03. Colloseum, Rome, Italy

PIC BY AIRPANO / CATERS NEWS - (PICTURED: Colosseum, Rome Italy.) A group of enthusiastic drone photographers have shot a series of stunning images high above the NEW Seven Wonders of the World. AirPano, a Russian-based photography group, spent years travelling to the likes of the Great Wall of China, Petra, the Roman Colosseum and Machu Picchu. The breath-taking panoramic shots highlight the grandness and splendour of the timeless locations, which were selected via a process that received more than 100 million votes. As there are numerous interpretations of the worlds wonders, AirPanos members decided to opt for the New7Wonders list, an initiative that was launched in 2001. - SEE CATERS COPY

 

04. චීන මහා ප්‍රාකාරය

456

05. Machu Picchu, Peru

551

06. Petra, Jordan

636

07. ටජ් මහල්

742

(Visited 494 times, 1 visits today)