ඉල්ලන් කන වලස්සු

ආහාරයට මසුන් ලබා ගැනීම සදහා සත්ව උද්‍යානයට පැමිනි සංචාරකයන්ට අචාර කරන වලසුන්.

(Visited 606 times, 1 visits today)